Concept of Okko cinema interiors in the shopping center "Evropeiskiy"

Architects: Aleksei Goriainov, Mikhail Krymov, Ekaterina Ugrumova, Alexandra Krasiy, Tatyana Bokova

Visualisation: Natalya Ryabova, Aleksandr Sanalatiy