Concept of sports and adaptation complex on Baikal lake

Architects: Aleksei Goriainov, Mikhail Krymov, Albert Skladanovskiy, Alexandra Krasiy, Tatyana Bokova

Visualisation: Vyacheslav Shin