The Property Complex Reconstruction Concept. Moscow.

Authors: Aleksei Goriainov, Mikhail Krymov, Konstantyn Kukhranov, Vitaly Verbitsky, Andrey Zubkov, Ilya Vasilyev, Ekaterina Shchelokova, Maria Fetiskina

Design: 2014

Visualisation:Airchitects