Landscaping of Gazovikov promenade in Ukhta

Architects: Ekaterina Ugryumova, Seruey Krasnokutskiy, Aleksei Goriainov, Mikhail Krymov, Tatiana Bokova, Elizaveta Kabo

Design: 2018

Realization: 2019 

Total area: 90 000 sq.m.